Seminár pre učiteľov

Rozvíjanie štatistickej gramotnosti
Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s o. z. MITAL- Mathematics in Teaching and Learning Vás srdečne pozývajú na ďalší seminár pre učiteľov, ktorý sa uskutoční 29.9.2017 o 12.00h na katedre matematiky. Štatistická gramotnosť je spôsobilosť čítať a interpretovať štatistické údaje, používať základné štatistické pojmy a rozumieť ich významu, ale aj kriticky uvažovať pri narábaní s rôznymi zobrazeniami štatistických informácií umiestnených v rozličných kontextoch. A práve rozvíjanie uvedených kompetencií u žiakov základnej a strednej školy je obsahom seminára, ktorý bude pod vedením RNDr. Ľubomíra Rybanského,PhD., jedného z autorov Zbierky úloh zo štatistickej gramotnosti (NUCEM, 2013).
Tešíme sa na spoločné stretnutie.doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
vedúca KM FPV UKF v Nitre

 

 

Kompletné informácie