Projekt pre 6. ročník

Do nasledovnej hodiny fyziky vytvoriť akékoľvek bezpečné
zariadenie, kde môžeme prezentovať aspoň jednu vlastnosť
kvapalín alebo plynov. Doma si zariadenie pripraviť tak, aby
sa v škole dalo použiť.
Na A4 tvrdý papier napísať aké vlastnosti a ako sa využívajú
v danom zariadení. Toto zariadenie schematicky nakresliť.