9. ročník

P. č. Téma 9.A 9.B Pozn.
 1  Čo sa budeme učiť, BOZ 7.9.2016 7.9.2016

14.9.2016

 2  Skúmanie magnetických vlastností látok  20.9.2016  21.9.2016
 3  Ako si vyrobiť magnet  27.9.2016  28.9.2016
 4

5

 Zem ako magnet

čo sme sa naučili

 4.10.2016  5.10.2016  

 

 5  Skúmame elektrické vlastnosti látok

Opakovanie

 

6

 Prenos elektrického náboja
 7  Elektrické pole

Zadanie projektu č. 1: elektromagnetické javy

 8  Projekt č. 1: elektromagnetické javy ODOVZDANIE PROJEKTU
 9  Čo sme sa naučili, Overovanie
 10 Elektrický obvod
 11  Elektrický prúd v kovovom vodiči
 12 Fyzikálna veličina elektrický prúd
 13  Elektrické sily a elektrické pole vo vodiči
 14 Elektrické napätie
 15 Ohmov zákon
 16

 

17

Zdroje El. Napätia

 

Závislosť odporu od vlastností vodiča

 18 Rezistor s premenným odporom
 19 Čo sme sa naučili, overovanie vedomostí
 

20

Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode vedľa seba, za sebou
 21 Elektrická práca. Elektrický príkon
 22   Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom
 23 Elektromagnet a jeho využitie
 24 Čo sme sa naučili, overenie vedomostí
 25
 26  Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách
 27  Chemické zdroje elektrického napätia
 28 Vedenie elektrického prúdu v plynoch
 29 Účinky elektrického prúdu na ľudskýZadanie projektu č. 2: účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus
 30  Projekt č. 2: účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus ODOVZDANIE PROJEKTOV
 31  Slnečná sústava
 32 Fyzika ma baví
 33  Opakovanie