8. ročník

 

P. č. Téma 8. B 8. B 8.C Pozn.
1 Pravidlá bezpečného správania sa na hodinách fyziky, Čo sa budeme učiť?  7.9.2016

12.9.2016

 7.9.2016

9.9.2016

 7.9.2016

12.9.2016

2 Slnečné žiarenie, svetlo a teplo  19.9.20016  16.9.2016  19.9.2016
3 Zdroje svetla  21.9.2016

26.9.2016

 21.9.2016

23.9.2016

 26.9.2016
4 Rozklad svetla  28.9.2016 28.9.2016 28.9.2016
5 Skladanie farebných svetelných lúčov 5.10.2016  5.10.2016  3.10.2016
6 Absorpcia svetla  7.10.2016 7.10.2016 5.10.2016
7

8

Čo sme sa naučili

zadanie projektu č. 1

9 projekt 1: Rozklad svetla
10 Odraz svetla
11 Lom svetla
12 Šošovky
12 Šošovky, spojka, rozptylka,
13 Spojka, rozptylka,
14 Optické vlastnosti oka
15 Využitie šošoviek
16 Čo sme sa naučili, overovanie vedomostí
17 Účinky sily
18 Gravitačná sila
19 Meradlo sily
20 Skladanie síl
21 Otáčavé účinky síl
22 Ťažisko telesa a jeho určenie
23 Ťažisko telesa a jeho určenie
24 Tlaková sila
25 Tlak v plyne a kvapaline
26 Sily pôsobiace na telesá v kvapalinách a v plynoch
27 Atmosférický tlak
28 Trenie a trecia sila a jej meranie
29 Šmykové a užitočné trenie
30 Opis pohybu telesa
31 Pohyb rovnomerný a nerovnomerný
32 Rýchlosť
33 Dráha pohybu
34 Projekt 2: priemerná rýchlosť
35 Čo sme sa naučili, overovanie vedomostí posledné 4 učivá
36 Mechanická práca
37 Práca na naklonenej rovine
38 Výkon
39 Pohybová energia
40 Pohybová energia
41 Premena polohovej a pohybovej energie
42 Zákon zachovania mechanickej energie
43 Zdroje energie
44 Elektrárne, energia Slnka
45
46 Energia, ktorú nevieme využiť a ovládnuť
47 Projekt 3: alternatívne zdroje energie a ich využitie
48 Projekt 3: alternatívne zdroje energie a ich využitie ODOVZDANIE PROJEKTOV
49 Vývoj predstáv o vesmíre
50 Slnečná sústava
51 Pohyby planét a ich mesiacov
52 Denný pohyb Slnka po oblohe. Otáčanie Zeme okolo osi
53 Otáčanie Zeme okolo Slnka.
54 Striedanie ročných období
55 Ja vo vesmíre
56 Hviezdna obloha
57 Hviezdna obloha
58 Projekt 4: Slnečná sústava
59 Projekt 4: Slnečná sústav ODOVZDANIE PROJEKTOV
60 Čo sme sa naučili, overovanie vedomostí
61 Čo sme sa naučili, overovanie vedomostí
62 Opakovanie
63 Opakovanie
64 Opakovanie
65 Opakovanie
66 Opakovanie