6. ročník

P. č. Téma 6.A 6.B Pozn.
1 Pravidlá bezpečného správania sa na hodinách fyziky.  6.9.2016

8.9.2016

 9.9.2016

12.9.2016

2 Čo sa budeme učiť?
3 Vlastnosti kvapalín  13.9.2016  16.9.2016

19.9.2016

23.9.2016

4 Využitie vlastností kvapalín 20.9.2016

22.9.2016

 26.9.2016

30.9.2016

5 Meranie objemu  27.9.2016

29.9.2016

 3.10.2016
6 Vlastnosti plynov  4.10.2016
7 Spoločné a rozdielne vlastností kvapalín a plynov
8 Projekt č. 1 – Vlastnosti tekutín ODOVZDANIE PROJEKTOV
9 Čo sme sa naučili
10 Čo sme sa naučili
11 Overovanie vedomostí
12 Deliteľnosť pevných látok
13 Skúmanie vlastností pevných látok
14 Meranie hmotnosti pevných telies
Dĺžka jej meranie a jednotky
16 Meranie dĺžky
17 Meranie objemu pevných telies
18 Meranie objemu pevných telies
19 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov, pevných látok a telies
20 Projekt č. 2 – jednotky a meradlá – odovzdanie projektu
21 Čo sme sa naučili
22 Čo sme sa naučili
23 Overovanie vedomostí
24 Vplyv hmotnosti na správanie telies vo vode
25 Vplyv objemu a tvaru telies na ich správanie vo vode
26 Hustota telies
27 Hustota kvapalín
28 Projekt č. 3 – potápač, ponorka
29 Projekt č. 3 – ponorka, potápač ODOVZDÁVANIE PROJEKTOV
30 Čo sme sa naučili
31 Čo sme sa naučili
32 Overovanie vedomostí
33 Ojem kvapaliny vytlačenej telesami
34 Správanie telies v kvapalinách s rôznou hustotou
35 Vplyv teploty na hustotu
36 Hustota plynov
37 Projekt č. 4 – model meteorologického balóna
38 Projekt č. 4 – model meteorologického balóna ODOVZDANIE PROJEKTOV
39 Výpočet objemu kvapalín a telies, plynov
40 Výpočet objemu kvapalín a telies, plynov
41 Čo sme sa naučili
42 Čo sme sa naučili
43 Overovanie vedomostí
44 Výpočet hustoty telesa vzorcom i z grafu.
45 Výpočet hmotnosti telesa pomocou hustoty  25.4.2016  26.4.2016  27.4.2016
46 Výpočet hmotnosti telesa pomocou hustoty
47 Závislosť hmotnosti kvapaliny od objemu pri rovnakej kvapaline, zostrojenie grafu
48 Závislosť hmotnosti kvapaliny od objemu pri rovnakej kvapaline, zostrojenie grafu
49 Závislosť hmotnosti kvapaliny od objemu pri rovnakej kvapaline, zostrojenie grafu
50 Určenie hustoty  
51 Čo pre nás znamená voda
52 Akú vodu pijem, aká voda tečie vonku
53 Akú vodu pijem, aká voda tečie vonku
55 ČOV
56 ČOV
57
58
59
60 Triedenie odpadov
61 Triedenie odpadov
62 Ochrana ovzdušia
63 Ochrana ovzdušia
64 Opakovanie
65 Opakovanie
66 Opakovanie